Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu portalu coaguchek.pl (dalej jako „Portal”). Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających Portalu.

Administrator

Administratorem w odniesieniu do danych osobowych przekazanych poprzez Portal (dalej jako „Dane Osobowe”), jest Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 28, 02-672 Warszawa (dalej jako „Administrator”).

Przetwarzane dane

Przetwarzane przez Administratora Dane Osobowe obejmują adres IP i cookies, a w przypadku skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego lub innych formularzy zamieszczonych na Portalu, również podane przez użytkownika: imię i nazwisko lub pseudonim oraz adres e-mail.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Celem przetwarzania Danych Osobowych jest:

a) realizacja umowy umożliwiającej korzystanie z treści udostępnionych na Portalu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – dalej jako „RODO”);

b) zapewnienie prawidłowego działania Portalu, dostosowanie Portalu do indywidualnych ustawień użytkownika, zapamiętanie wprowadzanych przez użytkownika danych związanych z korzystaniem z Portalu i dokonywanie pomiarów statystycznych ruchu na Portalu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; uzasadnionym interesem administratora jest zapewnienie prawidłowego oraz bezpiecznego działania usługi oraz rozwijanie świadczonych przez administratora usług;

d) udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie (w przypadku skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego lub innej formy kontaktu z administratorem) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych będą upoważnieni do przetwarzania danych pracownicy Administratora danych, a także podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora, w tym m.in.: świadczące usługi w zakresie obsługi systemów informatycznych wykorzystywanych na potrzeby realizacji umowy, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Okres przechowywania danych

Dane Osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy, a w przypadku plików cookie przez czas odpowiadający cyklowi życia plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. W przypadku Danych Osobowych przekazanych na formularzu kontaktowym dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Jeżeli za pomocą formularza kontaktowego zostanie zgłoszony incydent medyczny dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa. Dane mogą być również przechowywane przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń.

Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać z następujących praw:

a) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,

b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”), przy czym Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa,

c) prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,

d) prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania Danych Osobowych, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem z prawa do wycofania zgody,

f) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych w oparciu o przesłankę określoną w art. 6 ust. 1 pkt f. RODO,

g) prawa do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej: dia.daneosobowe@roche.com lub pod numer telefonu 22 4815555. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: dia.daneosobowe@roche.com. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.